info@bbrent.lv
+371 26188207

Sākums      I   Automašīnas    I  Nomas noteikumi    I   Kontakti  I  Atsauksmes
2. TRANSPORTA LĪDZEKLIS UN TĀ NODOŠANA, PIEŅEMŠANA

2.1.Transporta līdzeklis ir šī līguma 1.1. punktā norādīts mehāniskais transporta līdzeklis, kuru Iznomātājs nodod lietošana Nomniekam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Šī Līguma Pusēm vienojoties nomā nodotā Transporta līdzekļa tirgus cena tiek noteikta ....
2.2. Pirms Līguma noslēgšanas Nomnieks ir iepazinies ar Transporta līdzekļa stāvokli. Ja pirms šī Līguma noslēgšanas Nomnieks konstatē Transporta līdzekļa nepilnības un/vai trūkumus, bojājumus, viņam ir pienākums nekavējoties paziņot par to Iznomātājam, pretējā gadījumā Nomnieks atbild Iznomātājam par visiem nodarītajiem zaudējumiem.
2.3. Parakstot Transporta līdzekļa pieņemšanas - nodošanas aktu Transporta līdzeklis uzskatāms par nodotu Nomniekam. Pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums pārliecināties par Transporta līdzekļa tehnisko un vizuālo stāvokli un nepieciešamības gadījumā pieprasīt veikt Transporta līdzekļa izmēģinājuma braucienu un piedalīties izmēģinājuma procesā.
2.4. Pēc šī līguma 2.3. minētā Transporta līdzekļa pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, Nomnieks atsakās celt jebkāda veida pretenzijas pret Iznomātāju Transporta līdzekļa nepilnību vai trūkumu dēļ.
2.5. No brīža, kad Nomnieks ir pieņēmis Transporta līdzekli no Iznomātāja un parakstījis Transporta līdzekļa pieņemšanas - nodošanas aktu, Nomniekam pāriet viss Transporta līdzekļa nejaušas bojāejas risks un Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par Transporta līdzekli un Satiksmes noteikumu ievērošanu.
2.6. Līgumā noteiktajā laikā Nomniekam ir pienākums nodot Transporta līdzekli tādā pašā  vizuālajā un tehniskajā kārtībā, kādā tas tiek saņemts, pretējā gadījumā Nomniekam tiks piemērotas Līgumā noteiktās sankcijas.

3. NOMAS MAKSA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1Maksājumi:
3.2. Nomas maksu Nomniekam ir pienākums samaksāt parakstot šo Līgumu.
3.3. Visas nomnieka neatlīdzinātās prasības vēlāk tiek atskaitītas no nomnieka kredītkartes.

4. NOMNIEKA UN IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Nomnieks apņemas Transporta līdzekli lietot tikai saskaņā ar tā lietošanai piemērotām tehniskajām īpašībām, saudzīgi un ekonomiski, raudzīties, lai tiktu izpildītas citas prasības, saistītas ar Transporta līdzekļa uzturēšanu labā stāvoklī, Transporta līdzekļa ekspluatācijas noteikumiem un Iznomātāja norādījumiem, ievērojot vislielāko rūpību.
4.2. Nomnieks apņemas lietot Transporta līdzekli ievērojot visus ceļu satiksmes noteikumus, kā arī:
"    nomāšanas periodā Nomniekam ir pienākums veikt visas iespējamās darbības (pasākumus), lai aizsargātu Iznomātāja un apdrošināšanas sabiedrības intereses satiksmes negadījuma vai citā apdrošināšanas gadījumā,
"    pierakstīt (fiksēt) satiksmes negadījuma iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses;
"    nekavējoties informēt policiju par satiksmes negadījumu;
"    ne vēlāk kā 10h laikā informēt Iznomātāju pa tālr. +37126188207 ; +371 22014441 par satiksmes negadījumu un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un aktus, kas attiecas uz šo negadījumu;
"    neatstāt negadījuma vietu, pirms ir nokārtotas visas formalitātes ar
policiju un ir atļauts atstāt notikuma vietu;
"    neuzņemties vainu vai atbildību;
"    neatstāt Automašīnu, pirms nav nodrošināta tās aizsardzība un drošība.
4.3. Nomnieks apņemas regulāri pārbaudīt Transporta līdzekļa smērvielu un eļļu līmeni un nekavējoties informēt Iznomātāju par jebkādām novirzēm šajā sakarā. Nomniekam nav tiesību papildināt Transporta līdzekļa darbībai nepieciešamo smērvielu un eļļas daudzumu bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iznomātāju (tas neattiecas uz degvielu un logu mazgāšanas šķidrumu). Pārkāpjot iepriekšminēto, Nomnieks pilnībā uzņemas atbildību par iespējamiem zaudējumiem. Nomnieks par saviem līdzekļiem veic mašīnas mazgāšanu un salona tīrīšanu.
4.4. Nomnieks ir pilnībā materiāli atbildīgs par pašvaldību un valsts kompetento iestāžu piemērotiem sodiem un aizliegumiem attiecībā uz Transporta līdzekli, un apņemas atlīdzināt Iznomātājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kas tam šādā gadījumā var rasties, kā arī apmaksāt visus pilnvarotu policijas darbinieku uzliktos sodus un līgumsodus saskaņā ar šo Līgumu.
4.5. Ja Transporta līdzeklis, pēc tā nodošanas lietošanā Nomniekam, atrodas tādā stāvoklī, ka to nav iespējams lietot (pilnīgi vai daļēji), tad Nomniekam nav tiesību atteikties no Līgumā noteikto maksājumu samaksas Iznomātājam, kā arī izpildīt citas šajā Līgumā noteiktās saistības.
4.6. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, bez iepriekšēja brīdinājuma kontrolēt un pārbaudīt Transporta līdzekļa stāvokli. Ja kontrole tiek veikta sakarā ar to, ka Nomnieks nav pildījis savas saistības, Nomniekam bez ierunām pilnībā jāapmaksā ar kontroli saistītie izdevumi.
4.7. Nomniekam nav tiesību atteikties no Līguma maksājumu veikšanas, gadījumā, ja Transporta līdzeklis ir nozagts vai aplaupīts, līdz oficiāla lēmuma saņemšanai no Apdrošinātāja.
4.8. Iznomātājam ir tiesības pārbaudīt Transporta līdzekļa tehnisko stāvokli un nobraukumu, kā arī pilnvarot trešās personas veikt šādu pārbaudi.
4.9. Iznomātājam ir tiesības jebkādu šī Līguma noteikumu pārkāpumu gadījumā no Nomnieka puses, bez atsevišķa brīdinājuma pārņemt Transporta līdzekli savā rīcībā, paturot sev izdarītos nomas maksājumus. Nomnieks, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka piekrīt šādai Transporta līdzekļa pārņemšanai.
4.10. Iznomātājam ir pienākums sniegt Nomniekam servisa pakalpojumus - Transporta līdzekļa remontu, kā arī noteikto garantijas remontu saskaņā ar ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja (dīlera) instrukcijām.
4.11. Nomnieks apņemas veikt visus remonta darbus automobīlim atrodoties ārpus Latvijas Valsts robežām, kā arī nogādāt automobīli atpakaļ Latvijas teritorijā.

5. SERVISA PAKALPOJUMI

5.1. Iznomātājs apņemas sniegt Nomniekam jebkuru no sekojošiem pakalpojumiem:
5.1.1. Transporta līdzekļa remonts, ja Iznomātājs tiek brīdināts par remonta nepieciešamību 3 (trīs) darba dienas pirms tā veikšanas;
5.1.2. Garantijas remonts, steidzams remonts un regulāra Transporta līdzekļa apkope (uzturēšana) saskaņā ar ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja instrukcijām.
5.2. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Nomniekam noteiktajā termiņā un veidā jāizpilda visi pienākumi, kuri izriet no apdrošināšanas līguma un šī Līguma, it kā Nomnieks pats būtu Transporta līdzekļa īpašnieks, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) stundu laikā, jāinformē Iznomātājs par apdrošināšanas gadījumu.
5.3. Riepu nomaiņu Nomniekam ir pienākums pieteikt Iznomātājam 3 (trīs) dienas iepriekš.
5.4. Par servisa pakalpojumiem šī Līguma izpratnē netiek uzskatīti un Iznomātājs nesedz maksājumus par:
5.4.1. Transporta līdzekļa dabisko nolietojumu, kas neietilpst garantijas remontā;
5.4.2. Degvielas un logu tīrāmā šķidruma izmaksām;
5.4.3. Transportlīdzekļa mazgāšanu un vaskošanu;
5.4.4. Riepu mehānisko bojājumu remontu;
5.4.5. Maksu par logu tīrītājiem, bremžu uzlikām u.c., kas nav iekļauti regulārā apkopē vai garantijas remontā, saskaņā ar Transporta līdzekļa ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja instrukcijām.

6. TRANSPORTLĪDZEKĻA APDROŠINĀŠANA

6.1. Iznomātājs veic Transporta līdzekļa KASKO apdrošināšanu pret visiem riskiem, kas saistīti ar Transporta līdzekļa bojāeju, zādzību, tā vērtības samazināšanos, u.c. un OCTA - sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kurā iesaistīts Transporta līdzeklis, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam pašrisku bojājumiem  EUR 300.00 (Trīs simti) apmērā.
Papildus prēmija - EUR 0,00    Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kurā iesaistīts Transporta līdzeklis, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam pašrisku bojājumiem  EUR 150.00 (Viens simts piecdesmit) apmērā.
Papildus prēmija - EUR 4,00    Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kurā iesaistīts Transporta līdzeklis, Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam pašrisku bojājumiem  EUR 00.00 (Nulle) apmērā.
Papildus prēmija - EUR 8,00
Nevajadzīgo izsvītro!

6.2. Ja Transporta līdzekļa vērtība ir kritusies vairāk kā par 50% (piecdesmit procentiem) no tā tirgus vērtības, vai ja apdrošināšanas kompānija, kas apdrošinājusi Transporta līdzekli, uzskata to par pilnībā zudušu, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un Nomniekam ir pienākums maksāt Iznomātājam pašrisku 20% apmērā no Transporta līdzekļa tirgus vērtības.
6.3. Nomnieks apmaksā tik dienas cik transporta līdzeklis atrodas servisā, vai kamēr tiek pilnībā saremontēts pēc negadījuma. Apmaksa tiek aprēķināta pēc konkrētā automobīļa dienas nomas cenas.

7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS PAR LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM

7.1. Puses garantē šā Līguma saistību izpildi ar visu tiem piederošo īpašumu.
7.2. Šī Līguma noteikumi ir saistoši kā līgumslēdzējiem, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem, tai skaitā mantiniekiem, neatkarīgi no tiesību un saistību pārņemšanas brīža. Neviena no Pusēm nav tiesīga, bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, nodot trešajām personām jebkādas no šī Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības.
7.3. Nomnieks apņemas apmaksāt Iznomātājam visus zaudējumus, kuri tam radušies sakarā ar nepatiesas informācijas saņemšanu vai patiesas informācijas slēpšanu.
7.4. Ja Nomnieks nesaimnieciski apietas ar Transporta līdzekli vai to jebkādā veidā bojā, vai neveic savus pienākumus, kas saistīti ar Transporta līdzekļa uzturēšanu kārtībā, vai to neveic pilnīgi, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Transporta līdzekļa vērtības par katru šādu gadījumu.
7.5. Ja Nomnieks pārkāpj apstāšanās un stāvēšanas noteikumus un tiek piemērots sods, Nomniekam nekavējoties par to ir jāpaziņo Iznomātājam un piecu dienu laikā jāsamaksā Iznomātājam līgumsods 20 (divdesmit) EUR apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Neapmaksājot līgumsodu norādītajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 10 (desmit) EUR apmērā par katru nokavēto dienu.
7.6. Soda, par apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumiem, noklusēšanas un/vai slēpšanas gadījumā Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 150 (viens simts piecdesmit) EUR apmērā, kā arī 15 (piecpadsmit) EUR dienā par katru no pārkāpuma izdarīšanas dienas līdz dienai, kad Iznomātājs no policijas saņem rakstisku brīdinājumu par uzlikto sodu.
7.7. Ja Nomniekam, atrodoties alkohola un/vai narkotisko, psihotropo vielu reibumā, vai pārvadājot nelegālu
kravu, vai kāda cita iemesla dēļ Transporta līdzeklis tiek konfiscēts, Nomniekam ir nekavējoties par to jāpaziņo Iznomātājam un piecu dienu laikā no pārkāpuma izdarīšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam līgumsods 3000 (trīs tūkstoši) EUR apmērā kā arī jāapmaksā visi izdevumi, kuri būs radušies Iznomātājam Transporta līdzekli atgūstot. Neapmaksājot līgumsodu norādītajā laikā, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 150 (viens simts piecdesmit) EUR par katru dienu.
7.8. Ja Nomnieks nokavē Transporta līdzekļa atdošanas termiņu par 1-4 stundām, iepriekš par to nebrīdinot Iznomātāju, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods vienas nomas dienas maksas apmērā. Ja Nomnieks nokavē Transporta līdzekļa atdošanas termiņu par 5 un vairāk stundām, iepriekš par to nebrīdinot Iznomātāju, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods dubultā apmērā no nomas maksas par vienu nomas dienu.
7.9. Ja Nomnieks nozaudē Transporta līdzekļa atslēgas vai reģistrācijas dokumentus, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 300 (trīs simti) EUR apmērā.
7.10. Nomniekam jāatdod transportlīdzeklis ar tādu degvielas līmeni kāds tika fiksēts nodošanas aktā.
Par trūkstošo degvielu Nomniekam ir jāmaksā 1,40 (viens eur, 40 centi) EUR par litru
7.11. Ja Nomnieks nodod Transporta līdzekli ar nenomazgātu virsbūvi un/vai neiztīrītu salonu, Nomniekam ir jāmaksā līgumsods 40 (četrdesmit) EUR apmērā par salona tīrīšanu un 25 (divdesmit pieci) EUR par virsbūves mazgāšanu, bet par salona ķīmisko tīrīšanu 80 (astoņdesmit) EUR.
7.12. Ja Līgumā nav atrunāts savādāk, Nomnieks ar iznomāto transporta līdzekli dienā drīkst nobraukt ne vairāk kā 400 km. Ja Nomnieks dienā nobrauc vairāk, tad nomniekam par katriem virs normas nobrauktiem 100 km papildus jāmaksā 10,-  (desmit)EUR.
7.13. Ja Nomnieks bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas noslēdz jebkuru darījumu ar trešo personu, kas apgrūtina vai var skart Transporta līdzekļa īpašnieka īpašuma tiesības uz Transporta līdzekli, pazemina Transporta līdzekļa vērtību, Nomnieks bez visu zaudējumu atlīdzības maksā Iznomātājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Transporta līdzekļa vērtības, kā arī Iznomātājam ir tiesības bez iepriekšējas brīdināšanas lauzt šo Līgumu vienpusējā kārtībā.
7.14. Ja Nomnieks nesniedz, pēc attiecīgā pieprasījuma, Iznomātājam šajā līgumā paredzēto informāciju, Nomnieks uzņemas atbildību par jebkuriem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas var rasties Iznomātājam šajā sakarā un maksā līgumsodu 300 (trīs simti) EUR apmērā.
7.15. Neviens no augstākminēto līgumsodu samaksas neatbrīvo Nomnieku no Līgumā uzņemto saistību izpildes.                  
7.16. Nomnieks ir atbildīgs par visiem izdevumiem un zaudējumiem sakarā ar Transporta līdzekli, kas šī Līguma darbības laikā radušies Nomnieka darbības vai bezdarbības rezultātā trešajām personām vai Iznomātājam.
7.17. Nomnieks ir atbildīgs par izdevumiem un zaudējumiem, kas saistīti ar Transporta līdzekļa nodošanu Iznomātājam, gadījumā, ja Līgums tiek jebkāda iemesla dēļ izbeigts .
7.18. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka pārvadājamās kravas saturu ( nelegāla, nedeklarēta), kā arī par bojājumiem, bojāeju, un jebkādiem zaudējumiem.
7.19. Jebkuri Nomnieka veiktie maksājumi Iznomātājam tiek uzskatīti par nomas maksas vai līgumsoda maksājumiem un netiek atmaksāti Nomniekam.
7.20. Parakstot šo Līgumu Nomnieks, gadījumā, ja viņš pārkāpj ar šo Līgumu uzņemtās saistības, apņemas atlīdzināt Iznomātājam un trešajām personām, visus tiešos un netiešos izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar Nomnieka saistību piespiedu izpildi, parāda piedziņu, juridisko palīdzību un citus izdevumus šajā sakarā.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz dienai, kad visas Pušu saistības ir izpildītas.
8.2. Līgums var tikt lauzts:
8.2.1.1. Pusēm rakstiski vienojoties par Līguma izbeigšanu;

8.2.1.2. Gadījumā, ja Nomnieks neievēro lietošanas un ekspluatācijas noteikumus, ko Transporta līdzekļa izgatavotājs, Iznomātājs vai spēkā esošās tiesību normas ir izvirzījušas Transporta līdzeklim;
8.2.1.3. Ja nomnieks nodod Transporta līdzekli lietošanā trešajām personām;
8.3. Šis Līgums parakstīts Rīgā un pilnīgi apstiprina Pušu vienošanos. Pusēm šī Līguma saturs ir pilnībā saprotams un skaidrs, kā arī Puses apzinās ar šo Līgumu uzņemto saistību sekas. Šis Līgums parakstīts izsakot brīvi radušos gribu, bez viltus, maldiem un spaidiem.
8.4.Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu šī Līguma noteikumu darbību.

8.5. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līguma viens eksemplārs tiek nodots Iznomātājam, bet otrs - Nomniekam. Jebkuri šī Līguma papildinājumi un grozījumi tajā ir spēkā, ja tie izdarīti rakstiski un ir Pušu parakstīti.
8.6.Visus strīdus un nesaskaņas, kuri var rasties sakarā ar Līguma noteikumiem, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā.
8.7. Ja netiks panākta vienošanās sakarā ar minētajiem strīdiem un nesaskaņām, strīds tiks risināts Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā- tiesā.


visitors counters
visitors counters